Namo Namo Shri Shridewi Bhudewi Samedhara Bagawan Shri Rangadameshwara …

Ellavarkum Shrijaya Samwatsara Thirionam Assamshagal!

Ellavarkum Shrijaya Samwatsara Thirionam Assamshagal …

Shei Ruttanarattana Vrundujarupam …

Shri Meru Mahaparwada Shikhara - The Peak of Mount Meru

Shri Mahameru Parwadazikhara - The Peak of the Great Mount Meru!

Shri Krsna Janmashtami

Happy Krshna Janmashtami!

My Homescreens …

Shri Alarmelamangavastra Sinduravrundujavanam